สื่อ รู้เท่าทัน เฝ้าระวัง เพื่อเปลี่ยนแปลง

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน
Training05.05.2018
MIL
ผู้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของเรา ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ขยายพื้นที่ (Platform) ของสื่อให้ออกไปกว้างไกลขึ้นกว่าเดิม และยังทำให้การเป็น “สื่อ” นั้นง่ายดายกว่าเดิม

MIL

สื่อทำหน้าที่หลัก ๆ อยู่ 5 ประการ คือ

1. ให้ข้อมูลกับสังคม

2. สะท้อนภาพสังคม

3. กำหนดทิศทางสังคม

4. เฝ้าระวัง หรือเตือนภัยสังคม

5. คัดกรองข้อมูลที่จะส่งต่อไปสู่ผู้คนในสังคม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการขายพื้นที่สื่อ และอำนวยให้ผู้ที่อยากเป็นสื่อ สามารถสื่อ “สาร” ออกไปได้ โดยบางพื้นที่ “สื่อ” ไม่ต้องอาศัยคนกลางอย่างในอดีต หากแต่ผู้ที่เป็นสื่อก็ยังคงส่งผล 5  ประการอยู่ หากผู้ที่เป็นสื่อ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เช่น ไม่สามารถคัดกรองข้อมูล ทำให้สังคมตื่นตระหนก ไม่สามารถสะท้อนภาพสังคมหรือให้ข้อมูลแก่สังคมได้อย่างรอบด้าน เหตุการณ์เหล่านี้จะส่งผลบางประการต่อสังคม การรับรู้สื่ออย่างเท่าทันจึงเป็นสิ่งจำเป็นในหมู่ผู้บริโภคสื่อ

MIL
คุณชนกพรรณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แนะนำที่มาของเกมการ์ดพลังสื่อ
MIL
คุณอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ จากเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ แนะนำวิธีการนำเกมการ์ดพลังสื่อในการประกอบกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้

ด้วยรูปแบบของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอนเองก็ต้องปรับเปลี่ยนตาม เพื่อให้การสื่อสารกับผู้เรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผล การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน (Communicator for Transformative Learning) จึงเกิดขึ้น เพื่อให้ครู อาจารย์ นักจัดกระบวนการ และนักสื่อสารสังคมมากถึง 40 คนจากทั่วประเทศ มาเรียนรู้วิธีการจัดกระบวนการสื่อสาร เพื่อสรรสร้างการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเกมการ์ดพลังสื่อ เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกระบวนการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสื่อรอบตัว ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เล่นให้ได้เรียนรู้ร่วมกัน และนับเป็นครั้งแรกของการนำเกมการ์ดพลังสื่อมาขยายผลเพื่อสร้างผู้นำการเรียนรู้

MIL
“เราคิดว่าสื่อก็ต้องมาจากตัวเขาเอง เพราะเขาอยากขายของ ถ้าเขารับเงินมาแล้ว มันก็ไม่ว้าว มันก็จะเป็นรับรีวิวเหมือน ๆ กันหมด”
MIL
“ชอบการ์ดใบนี้เพราะการ์ดสะท้อนความรับผิดชอบของผู้จัดที่มีต่อสังคม และยังสะท้อน ทำให้เกิดความตระหนักในสังคมเกี่ยวกับสิทธิของผู้ร่วมแสดง”

แม้ว่าการ์ดบางใบจะมีข้อจำกัดในการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่จะนำไปขยายผล แต่ผู้ร่วมอบรมก็เห็นว่าผู้นำเกมสามารถเลือกการ์ดที่น่าสนใจ และเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายได้ นอกจากนี้สถานการณ์ต่าง ๆ บนการ์ดเกมก็ต้องได้รับการปรับปรุง เพื่อให้เข้ากับบริบทสื่อที่เปลี่ยนไปเช่นกัน