สิทธิมนุษยชน นิติธรรม ส่งเสริมเสรีประชาธิปไตย

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
Training30.05.2018
Democratic Youth Camp

“จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ ทั้งเรื่องประชาธิปไตย และสิทธิไปบอกต่อกับเพื่อนคนอื่น ๆ ที่สำคัญ คือ จะเริ่มจากการนำเรื่องสิทธิไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างจริงจัง” นักเรียนจากโรงเรีนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กล่าวในช่วงถอดบทเรียนหลังจากผ่านกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

Democratic Youth Camp
สะกดคำประชาธิปไตย

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจถึงสิทธิ เสรีภาพ และบทบาทหน้าที่ตามหลักการของประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ให้กับ  “ผู้นำรุ่นใหม่” จากโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมต้นไม้ประชาธิปไตย โดยคุณแคทรีน บันนัคค์ หัวหน้าสำนักงานประเทศไทย มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว ได้กล่าวถึงคุณค่าที่จะส่งเสริมประชาธิปไตย ทั้งนี้คุณค่าที่เราเห็นอยู่อาจจะอยู่ส่วนใดของต้นไม้ประชาธิปไตยก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราก ส่วนลำต้น หรือส่วนดอกผลของต้นไม้ประชาธิปไตยของเรา

Democratic Youth Camp
ตัวแทนกลุ่มนำเสนอต้นไม้ประชาธิปไตยของกลุ่ม ร่วมกับ "ผู้นำ" กลุ่มอื่น ๆ

นอกจากหลักการประชาธิปไตย “ผู้นำรุ่นใหม่” นอกจากนี้หลักการสิทธิมนุษยชนยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมประชาธิปไตยเสรีอีกด้วย โดยผู้นำได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนผ่านการเวียนฐานหลักการสิทธิมนุษยชน ก่อนที่จะนำหลักการนั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านเกมการ์ดพลังสิทธิ เพื่อเรียนรู้สิทธิในด้านต่าง ๆ เช่น สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคม และสิทธิทางวัฒนธรรม

Democratic Youth Camp
บรรยากาศการเวียนฐานการเรียนรู้หลักการสิทธิมนุษยชน

“ได้เรียนรู้เรื่องสิทธิ ความเท่าเทียม และความเป็นสากล”

“ได้เห็นองค์ประกอบที่ละเอียดยิ่งขึ้นของประชาธิปไตย”

“ได้รู้จักการอยู่ร่วมกัน การทำงานเป็นทีม ร่วมกับเพื่อนต่างห้อง” เป็นเสียงสะท้อนจาก “ผู้นำรุ่นใหม่” หลังจากจบกิจกรรมวันแรก

Democratic Youth Camp
การนำหลักสิทธิมนุษยชนไปใช้ในสถานการณ์จริง ผ่านเกมการ์ดพลังสิทธิ

ในวันต่อมา “ผู้นำรุ่นใหม่” เข้ามาล้อมวง เฟ้นหา “ผู้นำ(เมือง)” และเข้าไปอยู่ในเมืองหลักการต่าง ๆ ของประชาธิปไตย แต่ละเมืองมีผู้นำและประชาชนที่มีลักษณะแตกต่างหลากหลายอยู่ร่วมกัน เช่น “ผู้นำฝ่ายกลาง” อยู่เมืองความเสมอภาค “ผู้นำยุติธรรม” อยู่เมืองโปร่งใสตรวจสอบได้ “ผู้นำใจถึงพึ่งได้” อยู่เมืองเคารพกัน พลเมืองก็ได้กระจายกันอยู่ตามเมืองต่าง ๆ เช่น “พลเมืองจิตอาสา” “พลเมืองเคารพสิทธิผู้อื่น” “พลเมืองสุจริต” เพื่อช่วยกัน สร้างเมืองประชาธิปไตย ที่พวกเขาอยู่ แม้ว่าแต่ละเมืองหลักการแต่ละเมืองจะมีลักษณะเด่นที่เมืองอื่นไม่มี แต่ท้ายที่สุดแล้วแต่ละเมืองก็ไม่อาจยืนอยู่ได้อย่างลำพัง “ผู้นำรุ่นใหม่” ได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงลักษณะเมืองที่อยากให้มาเติมเต็มเมืองของพวกเขา เพื่อส่งเสริมเสรีประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

Democratic Youth Camp
เฟ้นหา "ผู้นำเมือง"
Democratic Youth Camp
เมืองประชาธิปไตยของผู้นำรุ่นใหม่

ข้อมูล

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ผู้นำรุ่นใหม่ จากโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จำนวน 50 คน