รู้จักสิทธิ ปกป้องสิทธิ ส่งเสริมสิทธิ

เพราะเรามีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคไม่ต่างกัน
Training14.12.2017

วันที่ 10 ธันวาคม คือ "วันสิทธิมนุษยชนสากล" (International Human Rights Day) ซึ่งกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ในปี ค.. 1948 (พ.. 2491) เพื่อประกาศว่า มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน นับถือศาสนาอะไร มีสีผิวอะไร เพศอะไร ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคไม่ต่างกัน ดังนั้น ในวันสิทธิมนุษยชน ประชาคมต่าง ๆ ทั่วโลกจึงร่วมเฉลิมฉลองภายใต้แนวคิดหลักว่า “มนุษย์เกิดขึ้นมามีอิสระ มีเสรีภาพ และเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ”

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ทุกคนรู้จักสิทธิ ปกป้องสิทธิ และส่งเสริมสิทธิ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย ได้นำเกมการ์ดพลังสิทธิ ซึ่งเป็นเกมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาอบรมให้กับเยาวชนจำนวน 60 คน จาก 3 อำเภอ ของจังหวัดนาราธิวาส ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา กิจกรรมในการอบรมมีตั้งแต่ การตอบคำถามจากสถานการณ์การละเมิดสิทธิต่าง ๆ การอภิปรายและให้ข้อสนอเกี่ยวกับการปกป้องและส่งเสริมสิทธิของเด็ก

เกมการ์ดพลังสิทธิ พัฒนาตามบทบัญญัติปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ทั้ง 30 ข้อ ซึ่งกำหนดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่พึงได้รับโดยต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ตลอดจนความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อาทิ สิทธิในการมีชีวิตอยู่รอด เสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัยของบุคคล  สิทธิที่จะได้รับมาตรฐานในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ สิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น สิทธิในการศึกษา สิทธิที่จะไม่ถูกทรมานรวมไปถึงการกระทำย่ำยีศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ เป็นต้น