ประสบการณ์ไร้พรมแดน ประสบการณ์อบรมจากเยอรมนีสู่ประเทศไทย

Feature26.09.2019ร่วมกับ ฐิติวัฒน์ สายวร
FAN Thailand IAF Replication

“... เชื่อว่าสังคมนี้จะน่าอยู่ขึ้น ถามว่าทำไมน่ะเหรอ เพราะผมเห็นไง...”

ฐิติวัฒน์ สายวร

นักวิชาการสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

และ ศิษย์เก่ามูลนิธิฟรีดริช เนามัน

จากการอบรมทักษะกระบวนกรและการออกแบบการอบรม (Facilitation Moderation and Program Design) ที่ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ (International Academy for Leadership – IAF) ดร. ชลัท ประเทืองรัตนา (นักวิชาการผู้ชำนาญการ, สถาบันพระปกเกล้า) และ คุณฐิติวัฒน์ สายวร ผู้ผ่านการอบรมเมื่อปี 2560 (2017) และ 2562 (2019) ได้กลับมาพบกันและมีความคิดที่จะถ่ายทอดวิชาให้กับคนที่สนใจ

IAF

ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ หรือ ไอเอเอฟ ก่อตั้งในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 เพื่อเป็นพื้นที่ เป็นเวที ในการเสวนา และสนทนาเกี่ยวกับความเป็นไปของโลก และด้วยความเชื่อว่าเราทุกคนต่างมีความสามารถที่จะเป็นผู้นำในงานที่เราทำอยู่ได้ และตอนนี้ ไอเอเอฟมีผู้ร่วมอบรมจากทั่วโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในมิติต่างๆ และร่วมหาทางออกแบบเสรีนิยมให้กับปัญหาและความท้าทายในโลกปัจจุบัน

การสร้างพื้นที่และบรรยากาศการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ตอบรับความเชื่อว่าเราทุกคนต่างมีความสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง เพียงแค่มีพื้นที่และมีโอกาสที่จะแสดงออกไป เช่นเดียวกันพื้นที่และโอกาสที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องผ่านการออกแบบและสร้างคุณภาพของบรรยากาศการเรียนรู้

“คุณภาพของความสำเร็จนั้นเกิดจากคุณภาพของการกระทำ คุณภาพของการกระทำนั้นเกิดจากคุณภาพของบรรยากาศแห่งการเรียนรู้”

แนนซี ไคลน์, ผู้ก่อตั้ง และ ประธานสถาบัน Time to Think
FAN Thailand IAF Replication

หลังจากการอบรมทักษะกระบวนกรและการออกแบบการอบรม ที่เมืองกุมเมิชบัค ประเทศเยรมนี ดร. ชลัท และคุณฐิติวัฒน์ ได้นำทักษะที่ได้ไปใช้ในงานของพวกเขา จนเมื่อได้พบกันและมีแนวคิดที่จะร่วมถ่ายทอดวิชาให้กับคนอื่นๆ ที่มีใจในการสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบที่พวกเขาได้ไปอบรมมา จากการอบรมทักษะและเทคนิค 12 วัน ที่ไอเอเอฟ ดร. ชลัท และคุณฐิติวัฒน์ เลือกเทคนิค และวิธีการ เพื่อให้เหมาะสมกับการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดให้กับผู้สนใจในเวลา 1 วัน ให้กับผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน – จากความตั้งใจที่จะจัดอบรมเพียง 1 วัน ได้เพิ่มเป็นการเปิดรอบอบรมเพิ่มอีก 2 รอบ จากการลงทะเบียนตอบรับร่วมอบรมร่วม 100 คน -- เริ่มตั้งแต่เทคนิคกระบวนการ การแนะนำตัว เล่าความคาดหวัง ทักษะที่จำเป็น เช่น การฟังอย่างตั้งใจ การถ่ายทอดเรื่องราว ผ่านกระบวนการ “เล่าเรื่อง – Story telling” องค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงเมื่อต้องออกแบบการเรียนรู้ และเมื่อต้องเป็นกระบวนกร – facilitator ผ่านกระบวนการ “บัตรคำ – Meta card” รวมไปถึงการระดมความคิดเห็นผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการเส้นเวลา – Timeline กระบวนการคาราวาน – Caravan และกระบวนการเลี้ยงอ่างปลา – Fish bowl นอกจากเป็นวิทยากรเองแล้ว ดร. ชลัท และคุณฐิติวัฒน์ สร้างพื้นที่ให้ผู้ร่วมอบรมเป็นวิทยากรเองหลังจากได้เรียนรู้เทคนิคแล้ว นับเป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ และเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

FAN Thailand IAF Replication

“...เพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีศักยภาพที่จะดีขึ้นได้ ถ้าเขาได้รับโอกาสมากพอ..และเราจะส่งต่อความเชื่อทั้งหมดทั้งมวลที่ได้กล่าวมานี้ให้กับผู้อื่น ให้กับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ชุมชน และสังคม เมื่อเรามีโอกาส...เหมือนโอกาสที่ได้รับจาก FNF”

ฐิติวัฒน์ สายวร

ข้อมูลการอบรม

  1. วันที่ 3 กันยายน 2562 ผู้ร่วมอบรม จำนวน 33 คน
  2. วันที่ 10 กันยายน 2562 ผู้ร่วมอบรม จำนวน 24 คน
  3. วันที่ 11 กันยายน 2562 ผู้ร่วมอบรม จำนวน 30 คน