พลเมืองสีขาว ต่อต้านคอร์รัปชั่น

เครือข่ายเยาวชนโคราช คอร์รัป ไม่ ขอรับ
News10.07.2018
Young Korat

คอร์รัปชั่น คือ การใช้อำนาจที่มี เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตัว การกระทำดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง เช่น ด้านการมีส่วนร่วมของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จากผลการศึกษาขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) แสดงให้เห็นว่าอัตราการคอร์รัปชั่นส่งผลต่อเสรีภาพ ความปลอดภัย และมั่นคงของประชาชน และส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันและองค์กรที่ขับเคลื่อนประเทศและเศรษฐกิจ

ความโปร่งใสและการตระหนักรู้

การสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในกระบวนการต่อสู้กับคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ ความโปร่งใสเป็นหลักการสำคัญในการต่อสู้กับคอร์รัปชั่น เพราะหลักความโปร่งใสจะช่วยให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ใช้ตัดสินใจ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและตัดสินใจ และยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของสถาบันและองค์กรต่าง ๆ อีกด้วย

Young Korat

ก่อนที่จะลงมือคิดและเขียนโครงการต่อสู้กับคอร์รัปชั่น ผู้เข้าร่วมได้มองนิยาม และเห็นภาพคอร์รัปชั่นร่วมกันก่อน ตัวแทนนักเรียนจาก 10 โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ได้นำเสนอเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ทำความเข้าใจว่าการละเมิดระเบียบ หรือกฎหมายเป็นการคอร์รัปชั่นหรือไม่ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน และไขข้อข้องใจ โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นจังหวัดนครราชสีมา

Young Korat

ต่อมาผู้เข้าร่วมสวมบทบาทสมมติ อาสาสมัครเป็นผู้แทนที่จะเข้ามาดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนของพื้นที่ เพื่อนำเสนอถึงหลักความโปร่งใส การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน รวมถึงช่องทาง กระบวนการที่ประชาชนสามารถทำได้ในระบอบประชาธิปไตย

Young Korat

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมได้นำเสนอโครงการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่อต้านคอร์รัปชั่นระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วม โครงการเหล่านั้นตอบสนองต่อปัญหาในพื้นที่ เช่น โครงการต่อต้านการเช็คชื่อแทนเพื่อนที่ไม่เข้าเรียน โครงการสร้างความโปร่งใสในกีฬาสี ซึ่งได้รับการสนับสนุน, คำแนะนำเพื่อปรับปรุงโครงการต่อไปในอนาคต จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (จังหวัดนครราชสีมา) อีกด้วย

Young Korat

การอบรมดังกล่าวได้ตอกย้ำแนวทางการในการต่อสู้กับคอร์รัปชั่นขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ซึ่งเห็นว่าแนวทางในการต่อสู้คอร์รัปชั่นเริ่มจาก “การสร้างเครือข่าย” เพื่อ “ดำเนินการกับการคอร์รัปชั่นตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ” และ “ลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้า” เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากส่วนต่าง ๆ ได้พูดคุยถึงแนวทางในการต่อสู้กับคอร์รัปชั่นร่วมกัน