พลังพลเมืองขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

News25.07.2018
Sim Democracy-Krabi

โครงการต้นกล้าพันธุ์ดีสร้างวิถีประชาธิปไตย เกิดจากความตั้งใจของคุณพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ในการนำเกมเมืองประชาธิปไตยมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้หลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมีการฝึกอบรมผู้นำเกมซึ่งเป็นเยาวชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการเผยแพร่และขยายผลอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

การอบรมผู้นำเกมเริ่มขึ้นเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2560 และได้มีการหาพื้นที่ให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมได้นำทักษะความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ปฏิบัติจริงในเดือนพฤษจิกายน 2560 ทำให้มีกลุ่มแกนนำเยาวชนผู้นำเกมรุ่นแรกประมาณ 30 คน โครงการต้นกล้าพันธุ์ดีสร้างวิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 10 โรงเรียน กลุ่มผู้นำเกมทั้งสิ้น 19 คน และผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 1,200 คน จากความสำเร็จในการส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านเกมจำลองเมืองประชาธิปไตยในโครงการต้นกล้าพันธุ์ดีสร้างวิถีประชาธิปไตยรุ่นที่ 1 ทำให้เกิดการพัฒนาผู้นำเกม รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2561 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 8 โรงเรียน มีกลุ่มผู้นำเกมทั้งสิ้น 22 คน และผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 1,000 คน

Sim Democracy-Krabi

โครงการต้นกล้าพันธุ์ดีสร้างวิถีประชาธิปไตยเป็นโครงการที่ทำให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน ขณะที่ผู้นำเกมได้บอกกล่าวถึงหลักการประชาธิปไตย ผู้นำเกมก็ได้ฝึกฝนและได้รับรู้ถึงสถานการณ์ และแนวคิดของเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมนอกจากจะได้หลักการประชาธิปไตยอย่างสนุกสนาน ยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ และมีพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกันด้วย

Sim Democracy-Krabi

ในการดำเนินโครงการในระยะที่ 2 นี้ เยาวชนผู้นำเกมที่ผ่านการฝึกฝน และลงสนามมาแล้วได้กลับมาทบ ทวนความรู้ก่อนกลับสู่สนาม พร้อมกับเยาวชนผู้นำรุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการสานต่อความตั้งใจในการสร้างบุคคลากรในการเผยแพร่คุณค่าประชาธิปไตยในระดับเยาวชน ในครั้งนี้ผู้นำเกมได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนารูปแบบกิจกรรม เรียนรู้และพัฒนาจุดบกพร่อง เพื่อให้กิจกรรมครั้งต่อๆ ไปเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

 

นอกจากนี้ กระบวนการในการเรียนรู้ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้หารือถึงคุณค่าประชาธิปไตย เห็นถึงความเชื่อมโยงของหลักการต่างๆ หารือถึงลักษณะของผู้นำ และประชาชน รวมถึงลักษณะโดยทั่วไปที่สังคมประชาธิปไตยควรมี อาทิ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การมีกลไกการตรวจสอบ ความรับผิดชอบ การเคารพผู้อื่น ฯลฯ และได้นำสิ่งที่หารือไปต่อยอดในการเล่นเกมกระดานเมืองประชาธิปไตยในลำดับต่อไป

เยาวชนผู้นำเกมเหล่านี้เป็นเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าที่มีพื้นที่ในการฝึกฝนการจัดกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม ต้นกล้าเหล่านี้จะเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมต่อไป