กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 19-20 ธันวาคม 2016
Events05.06.2017
simsamot

วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2016 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริชเนามันได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้นำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม โดยภายในค่ายได้มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ วาดภาพต้นไม้ประชาธิปไตย ช่วยกันคิดว่าถ้าประชาธิปไตยเปรียบเหมือนต้นไม้ ต้นไม้นี้จะเติบโตได้สวยงามแข็งแรงต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง หลังจากนั้นนักเรียนได้แบ่งกลุ่มโต้วาที สมมุติว่าตัวเองเป็นประเทศจะเน้นให้ความสำคัญแตกต่างกันไป คือ ประเทศที่ให้ความสำคัญกับกฎหมาย ประเทศที่เน้นการตรวจสอบ ประเทศที่เชื่อว่าการเลือกตั้งคือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตย และประเทศที่เชื่อว่าเสรีภาพคือคำตอบของประชาธิปไตย โดยเมื่อนักเรียนได้หาข้อมูล ระดมสมองในการโต้วาทีก็พบว่า ประเทศที่จะเป็นประชาธิปไตยได้ต้องมีทั้งสี่องค์ประกอบคือ ประชาชนมีเสรีภาพ ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งผู้แทนที่มาจากประชาชนจริงๆ โดยระหว่างที่รัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนเข้ามาทำหน้าที่ก็ต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจเพื่อความโปร่งใส และสุดท้ายต้องมีกฎหมายที่ป้องกันการกระทำความผิด เป็นกรอบที่ไม่ให้เสรีภาพของแต่ละคนไปรุกล้ำเสรีภาพของคนอื่น ใช้เสรีภาพอย่างถูกต้อง และเป็นมาตราฐานที่ยุติธรรมสำหรับทุกคนในประเทศ

นักเรียนยังได้เรียนรู้เรื่องพลังของประชาชน ความกดดันที่ประชาชนได้รับเมื่อไม่มีเสรีภาพทางความคิด ได้เห็นตัวอย่างของผู้นำที่ใช้อำนาจเกินขอบเขต ผ่านการดูหนังเรื่อง V for Vendetta และสุดท้ายนักเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดถึงภาพอนาคตของระบอบประชาธิปไตยที่น้องๆอยากเห็นในอีก 10 ปีข้างหน้า  ผ่านกิจกรรม Dream Democracy โดยสิ่งที่นักเรียนอยากเห็น ความรักสามัคคีที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆ การให้อภัยกันและทำงานร่วมกัน ความเสมอภาคและเท่าเทียมที่จะกระจายถึงคนทุกคน ทุกพื้นที่ และผู้นำประเทศที่ฟังเสียงประชาชนจริงๆ โดยความภาพอนาคตที่นักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมอยากจะเห็นจะถูกเผยแพร่ใน เพจ Dream Thailand เพื่อชักชวนในคนไทยได้ร่วมกันฝันและร่วมกันลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อประเทศไทยของเรา