ความร่วมมือภาครัฐบาลและองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ

สถาบันพระปกเกล้า และ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน
News24.04.2018
KPI Secretariat

วันที่ 23 เมษายน 2561 มูลนิธิฟรีดริช เนามัน โดย คุณแคทรีน บันนัคค์ หัวหน้าสำนักงานประเทศไทย และดร. พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการ ประเทศไทย ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษา เพื่อเสริมสร้างพลเมือง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมต่อไปในอนาคต

KPI Secretariat

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้มูลนิธิฟรีดริช เนามัน และสถาบันพระปกเกล้าได้มีโอกาสร่วมงานกันในหลากหลายบริบท อาธิ โครงการ Dream Thailand โครงการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งานนิทรรศการการประชุมวิชาการประจำปีสถาบันพระปกเกล้า (KPI Congress) และร่วมพัฒนาสื่อการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายในสังคมสันติสุข หรือเกม Peace So Cracy (Peaceful Society in Democracy)

ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนผลงาน และโครงการของสถาบันพระปกเกล้า เช่น โครงการศูนย์การเมืองภาคพลเมือง ใน 49 จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย ยังได้หารือแนวทางในการดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาภาคพลเมืองให้เด็กวัยก่อนประถมอีกด้วย

KPI Secretariat