เยาวชนสมุทรสาครเรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านเกมจำลองและบทบาทสมมุติ

News07.08.2018
ค่ายเยาวชน สมุทรสาคร2018

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย จัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน เพื่อให้เยาวชนจากโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยเรียนรู้ประชาธิปไตย ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและปฏิบัติจริง

“การ์ดคำบิงโก” และ “ต้นไม้ประชาธิปไตย” เป็นกิจกรรมที่ปรับพื้นฐานความรู้และวางหลักการด้านประชาธิปไตยเพื่อนำความรู้และหลักการไปใช้ในเกมจำลอง “เมืองประชาธิปไตย” ผ่านการสวมบทบาทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ผ่านองค์ประกอบในเกม การรวมกลุ่ม การกำหนดนโยบาย กลไกการเลือกตั้ง กลไกรัฐสภา การมีส่วนร่วม รวมถึงการสื่อสารระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ สำหรับกิจกรรมนี้ เยาวชนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ มีการทำงานร่วมกันของสภาเมือง โดยไม่ได้แบ่งว่าฝ่ายค้านจะต้องไม่เห็นด้วย และต่อต้านทุกนโยบายของรัฐบาล ฝ่ายค้านทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็ง ที่ช่วยเหลือ ชี้แนะ ผู้นำการบริหาร รวมถึงเป็นผู้ลงพื้นที่พบปะเพื่อทราบปัญหาประชาชน และนำมาผ่านกระบวนการในสภา

ค่ายเยาวชน สมุทรสาคร2018

ในช่วงค่ำ ได้มีการแสดงละคร เพื่อสื่อสารประเด็นสิทธิมนุษยชน เช่น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิส่วนบุคคล สิทธิที่จะได้รับการศึกษาและพัฒนา สิทธิในการพักผ่อน ฯลฯ ผ่านรูปแบบรายการที่เป็นที่นิยมในสังคม นอกจากนี้ยังมีคุณครูจากโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เป็น “คอมเมนเตเตอร์” รายการอีกด้วย

ค่ายเยาวชน สมุทรสาคร2018
ค่ายเยาวชน สมุทรสาคร2018

กิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรม “สร้างเมืองประชาธิปไตย” เยาวชนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยได้แบ่งกลุ่มเพื่อสร้างเมืองประชาธิปไตย พร้อมกับเล่าแนวคิดเบื้องหลังของเมืองประชาธิปไตยของพวกเขาให้กลุ่มอื่น ๆ ได้รับรู้ แนวคิดเบื้องหลังของเมือง การมีส่วนร่วม การจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี รวมไปถึงโอกาสในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ค่ายเยาวชน สมุทรสาคร2018

“ชอบตอนเล่นเกมจำลองเมืองประชาธิปไตย เพราะได้เห็นวิธีคิดและการบริหารของคนที่เป็นรัฐบาล”

“ชอบกิจกรรมต้นไม้ประชาธิปไตย ทำให้ได้รู้จักหลักการประชาธิปไตยอย่างลึกซื้งขึ้น”

“กิจกรรมแสดงละครตอนกลางคืน ทำให้ได้เห็น และได้รู้ว่าคนเรามีสิทธิมนุษยชนเหมือนกัน”

เหล่านี้ คือ เสียงสะท้อนที่ผู้นำเยาวชนจะจำกลับไปจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้