เทศกาลเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชาติ จังหวัดพะเยา

News02.10.2019
Human Rights Humankind

จากความร่วมมือในการจัดทำและเผยแพร่หนังสือคู่มือกิจกรรมการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน Human Rights Human ลอง ระหว่าง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล กับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ในปี 2561 เพื่อเฉลิมฉลองในวาระ 70 ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นำมาสู่การแนะนำ เผยแพร่กิจกรรม และเปิดตัวหนังสือ Human Rights Human ลอง ผ่านเทศกาลเสรีภาพ ตอน สิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชาติ ในจังหวัดพะเยา ภาคีในพื้นที่ ได้แก่ สถาบันปวงผญาพยาว และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกันจัดเทศกาลเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชาติ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562

Human Rights Humankind
Human Rights Humankind

เทศกาลเสรีภาพ จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วน คือ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และแนะนำกิจกรรม 2. นิทรรศการจากองค์กรภาคี อาทิ กิจกรรมเกมการ์ด บอร์ดเกม และเวิร์คชอปการออกแบบเกม จากมูลนิธิฟรีดริช เนามัน กิจกรรมเขียนเพื่อสิทธิ และเรือมนุษย์ จากแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟังเพลงและดนตรีจากกลุ่มดนตรีผู้สูงวัย นิทรรศการภาพวาดและเวิร์คชอปเขียนภาพ จากขัวศิลปะ นิทรรศการภาพถ่ายจากกลุ่มประชาชนลุ่มน้ำอิงและกลุ่มประมงพื้นบ้าน ชมและชิมอาหารพื้นเมือง จากกลุ่มแม่ญิงพะเยา สื่อสารสิทธิในโรงเรียน โดยกลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม รวมถึงกิจกรรมบนเวที ทั้งบทกวี จากคุณปอน พิบูลศักดิ์ ละครพล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และบทเพลงจากวงนาคา และ 3. ช่วง สิทธิ์สนทนา ชวนคุยถึงที่มา และประสบการณ์การนำหนังสือ Human Rights Human ลองไปใช้

Human Rights Humankind

“หากเรารักสิทธิและเสรีภาพของเรา เราก็อย่าคับแคบ หรือกีดกันความคิดอื่นที่ไม่เหมือนตัว นอกจากนี้เราต้องมองเรื่องต่างๆ ให้ใกล้ตัว รวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ที่เราเองก็มีเหมือนกัน ใส่ใจและความรู้สึกในชีวิต – รักไม่แยกพุทธ คริสต์ อิสลาม รักบริสุทธิ์ไม่เลือกข้างขยายไปก้าวไกล”

Human Rights Humankind

 “การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ ไม่ใช่เรื่องที่จะวัดคะแนนหรือตัดเกรด การเรียนรู้เรื่องสิทธิทุกคนต้องเข้าถึงได้และทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวเรา ไม่จำกัดแค่วงวิชาการ แต่ต้องนำไปใช้ต่อ ขยายผล ตั้งคำถามให้เกิดการมีส่วนร่วม”

“สิทธิมนุษยชนเป็นคำนามธรรมมากในบ้านเรา มากกว่าการนำหนังสือไปใช้ เราอยากเห็นสังคมแห่งการเคารพสิทธิอย่างแท้จริง รู้สิทธิ เคารพสิทธิ และเผยแพร่ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวงกว้างออกไป”

เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนจากเวทีเทศกาลเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชาติ จังหวัดพะเยา