เสริมพลังนักจัดการความขัดแย้ง

Issues21.12.2018
PSC

“ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติ เมื่อมีคนอยู่ร่วมกัน” เพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกัน ความขัดแย้งเกิดเมื่อมีคนอย่างน้อย 2 คน ที่มี “ความต้องการ” ไม่ตรงกัน ซึ่งอาจเกิดจากความคิด, ความเชื่อ, ผลประโยชน์ หรือปัจจัยอื่นๆ การจัดการความจัดแย้งเพื่อเสริมสร้างสัวคมสันติสุขจึงนับว่ามีความสำคัญในสังคมประชาธิปไตย

PSC

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท (ระดับต้น)” ทั้งหมด 3 รุ่นในปี พ.ศ. 2561 โดยมีอาสาสมัคร และผู้นำชุมชนจาก 14 จังหวัดในทุกภูมิภาค จำนวนกว่า 150 คนเข้าร่วมอบรม เพื่อส่งเสริมการตัดการความขัดแย้งและเสริมสร้างสังคมสันติสุข และนำเกม Peace So Cracy เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร พื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะการไกล่เกลี่ยและระงับจ้อพิพาทผ่านบทบาทสมมติ รวมถึงเรียนรู้เครื่องมือ กระบวนการ อันนำไปสู่การเสนอแนวทางยุติข้อขัดแย้ง-ข้อพิพาทที่คู่ขัดแย้งยอมรับร่วมกัน

PSC

“แม้แต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน แต่ก็ต้องเคารพในความต่างนั้น”

“การเปิดพื้นที่เจรจา รับฟัง และมองสถานการณ์อย่างรอบด้าน โดยไม่ด่วนตัดสิน สำคัญมากในการค้นหาความต้องการของคู่ขัดแย้ง และสามารถนำไปสู่การไกล่เกลี่ยเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพอใจ หรือเกิดการยอมรับกันเอง นั่นเป็นหัวใจสำคัญของการไกล่เกลี่ย”

เหล่านี้เป็นแนวคิด, ทักษะ และวิธีการที่ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนและนำกลับไปกับพวกเขา

PSC