Thailand

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบเสรี (Liberal Democracy) หลักนิติรัฐ (Rule of Law) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และเศรษฐกิจเสรี (Market Economy) โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ

1. เพิ่มศักยภาพและความรู้เฉพาะด้านให้กับภาคีของมูลนิธิฯ

2. พัฒนาเครื่องมือและองค์ความรู้ในการส่งเสริมการศึกษาภาคพลเมือง ให้ความรู้และทักษะแก่ภาคีเครือข่ายในด้านต่าง ๆ ผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม โดยผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง

3. สนับสนุนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ลดการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับหลักนิติรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

มูลนิธิฟรีดริช เนามันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1958 โดย นายธีโอดอร์ ฮอยส์ (Theodore Heuss, 1884-1963) ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในช่วงหลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สอง นับเป็นสัญญาณสู่การเริ่มต้นความเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยของเยอรมนี

ชื่อของมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ตั้งตามชื่อของ นายฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann, 1890-1919) ผู้เชื่อว่าการจะใช้อำนาจประชาธิปไตยให้ได้บรรลุผลแบบเต็มขั้นต้องอาศัยการศึกษาภาคพลเมืองในการวางรากฐานทางการศึกษาและให้ความรู้ด้านพลเมืองแก่ประชาชน เพื่อที่ประชาชนจะได้รู้วิธีการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของประเทศ

มูลนิธิฟรีดริช เนามันมีสำนักงานสาขาอยู่ใน 65 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไป องค์กรพัฒนาเอกชนอื่น ๆ และสถาบันต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาคม และสถาบันการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาประเทศนั้น ๆ

สำหรับประเทศไทย มูลนิธิฟรีดริช เนามันได้ทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน นิติรัฐ และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนมากว่า 40 ปี

OUR WORKOUR TEAMSim Democracyนวัตกรรมเกมเมืองประชาธิปไตย สื่อการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เล่นมีประสบการณ์ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยในระยะเวลาอันสั้นRight Card Gameเครื่องมือเรียนรู้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เกิดจากแนวคิดที่อยากให้การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนานDREAM THAILANDพื้นที่สำหรับประชาชนสำหรับการมีส่วนร่วมในการมองภาพอนาคตประเทศไทย และรวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้จัดทำนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศในลำดับต่อไปPeaceSoCracyเครื่องมือเรียนรู้วิธีคิดและวิธีการจัดการในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างเพื่อสร้างสังคมสันติสุขในระบอบประชาธิปไตย (Peaceful Society in Democracy)Facebook Pageข่าวสารงานต่าง ๆ ของ Friedrich Naumann Foundation ประเทศไทยการ์ดพลังสื่อ-Media Literacy Card Gameสื่อสร้างผลกระทบกับคนในวงกว้าง เกมการ์ดพลังสื่อจะช่วยให้คนได้พูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้ถึงบทบาทและจุดประสงค์ของสื่อ เท่าทันและรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณ

Related Articles

ที่อยู่

29 BBC Tower, 25th Floor, Sukhumvit 63 Road
Bangkok
10110
Thailand
Phone: 
+66(0)2 365 0570
Fax: 
+66(0)2 714 8384
ชั้น25 อาคาร บีบีซี 29 ถนนสุขุมวิท ซอย 63 กรุงเทพฯ 1011025th Floor, BBC Tower 29 Soi 63 Sukhumvit Road Bangkok 10110